Postgrau en Pediatria Social: un Enfocament Multidisciplinari

TRUCAN'S al
+34 93 309 36 54
Dilluns a divendres de 9 a 19h
sol·licita
informació
Presentació

Col·laborador:

seps

 

 

 

La Pediatria Social desenvolupa una visió integral dels/de les nens/es i joves i inclou l’entorn on es desenvolupen i les influències de la família i la societat sobre la salut global d’aquests.

La pràctica diària de qualsevol equip multidisciplinari pediàtric està replet d’aspectes relacionats amb la Pediatria Social i el/la professional pot actuar davant d’aquests de dues maneres: passar-los de puntetes i inclús ignorar-los o abordar-los directament i tenir-los en compte com a part de l’atenció integral a la població infanto-juvenil.

És evident que la realitat de les consultes pediàtriques està canviant. Els problemes socials que acaben tenint efectes en la salut necessiten dels equips pediàtrics una visió integral de la situació clínica i social del nen/a i adolescent per poder prevenir, detectar, diagnosticar i abordar aquest tipus de problemàtiques. Per altra banda, alguns diagnòstics clínics desencadenen un fort impacte psicosocial en els nens/es i les seves famílies, que també hem de contemplar.

Aquest programa apropa el/la professional a la Pediatria Social i li ofereix coneixements, habilitats, eines i recursos per comprendre l’arrel del problema i el motiu de la consulta, i així, poder realitzar una intervenció adequada. El programa posa èmfasi en l’abordatge multidisciplinari, en la coordinació entre dispositius sanitaris i comunitaris i en el coneixement de les xarxes de recolzament i recursos existents.

El Postgrau en Pediatria Social: un Enfocament Multidisciplinari de l'Institut de Formació Contínua - Universitat de Barcelona és la formació especialitzada, rigorosa i necessària perquè els/les professionals que integren els equips pediàtrics puguin aplicar les actuacions i els protocols adequats i detectar, abordar, tractar i derivar amb qualitat i eficiència les repercussions socials d’aquestes problemàtiques que van en augment.

Acreditació acadèmica
Diploma d'Especialització/de Postgrau en Pediatria Social: un Enfocament Multidisciplinari per la Universitat de Barcelona.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 30 crèdits ECTS.

violencia
Aquesta activitat formativa ha rebut el reconeixement de formació d’interès en serveis socials concedit pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
Objectius
Destinataris
Programa
Quadre docent
Sortides professionals
Descomptes i beques