Postgrau en Medicina de l'Envelliment Fisiològic

Objectius

En finalitzar el curs l'alumne haurà de:

 • Ser capaç de desenvolupar la Medicina de l'Envelliment Fisiològic en els aspectes clínic i d'investigació.
 • Disposar dels coneixements, habilitats, tècniques i procediments necessaris per atendre correctament els problemes derivats de l'envelliment tant fisiològic com patològic.
 • Disposar d'una visió interdisciplinària, aprofundida i actualitzada dels coneixements i les habilitats tècniques necessàries per atendre als col•lectius abans esmentats.
 • Haver incorporat aquells principis de l'humanisme mèdic que han de presidir les relacions metge-pacient.
 • Disposar dels fonaments i principis organitzatius i d'economia sanitària aplicats a la pràctica de la Medicina de l'Envelliment.
 • Haver incorporat l'esperit crític i de curiositat suficients que finalment el porti a fer altres estudis i recerca.
 • Disposar i demostrar coneixements, i una comprensió prospectiva i global de les disfuncions generals associades a l'envelliment fisiològic.
 • Conèixer, gestionar i impulsar actituds i accions de caràcter terapèutic restitutïu per retornar la normalitat a aquelles funcions.
 • Disposar del criteri suficient per escollir entre opcions terapèutiques vàlides i disponibles.
 • Disposar del criteri suficient per establir les contraindicacions relatives o absolutes.
 • Proposar i desenvolupar projectes d'investigació que responguin a les necessitats de salut i benestar de la societat.
 • Proposar i desenvolupar solucions integrals que impliquin accions immediates, i intervencions preventives i de promoció de la salut.
 • Ser capaç de comunicar de forma explícita i clara els coneixements disponibles: les fonts i el marc conceptual, científic i tecnològic en el que es basen.
 • Ser capaç de desenvolupar l'activitat professional; i, en absència d'especialitat oficial, poder accedir al Diploma d'Acreditació específic previst per la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS).
Presentació
Destinataris
Programa
Quadre docent