Postgrau en Medicina Cosmètica i Estètica

Objectius

En finalitzar el curs l’alumne haurà de/d’:

 • Ser capaç de desenvolupar la Medicina Cosmètica i Estètica en els aspectes clínics i d’investigació.
 • Disposar dels coneixements, habilitats, tècniques i procediments necessaris per atendre correctament a persones amb alteracions estètiques primàries i/o secundàries, alteracions congènites, malalties i/o petits traumatismes.
 • Disposar d’una visió interdisciplinària, profunda i actualitzada dels coneixements i les habilitats tècniques necessàries per atendre als col•lectius esmentats anteriorment.
 • Haver incorporat aquells principis de l’humanisme mèdic que han de presidir les relacions metge-pacient.
 • Disposar dels fonaments i principis organitzatius i d’economia sanitària aplicats a la pràctica de la Medicina Cosmètica i Estètica.
 • Haver incorporat l’esperit crític i de curiositat suficients que finalment el porti a fer altres estudis i recerca.
 • Disposar del criteri suficient per escollir entre opcions terapèutiques vàlides i disponibles.
 • Disposar del criteri suficient per establir les contraindicacions relatives o absolutes.
 • Proposar i desenvolupar projectes d’investigació que responguin a les necessitats de salut i benestar de la societat.
 • Proposar i desenvolupar solucions integrals que impliquin accions immediates i intervencions preventives i de promoció de la salut.
 • Ser capaç de comunicar de forma explícita i clara els coneixements disponibles: les fonts i el marc conceptual, científic i tecnològic en el qual es basen.
 • Ser capaç de desenvolupar l’activitat professional i, en absència d’especialitat oficial, poder accedir al Diploma d’Acreditació específic previst per la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS).
Presentació
Destinataris
Programa
Quadre docent