Postgrau en Medicina Cosmètica i Estètica

Presentació

La Medicina Cosmètica i Estètica és una branca de la medicina, no reconeguda oficialment com a especialitat, alhora que és una pràctica acceptada per les autoritats i per la societat.

La Medicina Cosmètica i Estètica inclou un conjunt d’actes medicoquirúrgics, tècniques i procediments destinats a millorar totalment els aspectes inestètics, o jutjats com a tals pel mateix pacient, siguin constitucionals o adquirits per qualsevol causa; i els aspectes inestètics, o jutjats com a tal pel mateix pacient, i els estats de malestar general (memòria, son, sexe, etc.) conseqüència de l’envelliment fisiològic, en pro d’aconseguir una major i millor qualitat de vida, el benestar físic i psíquic que han de configurar un estat òptim de salut. El seu camp d’acció es limita a la pell, els annexes, el teixit gras subcutani i el sistema venós superficial, amb exclusió dels músculs, les aponeurosi i l’esquelet ossi, i inclou la prescripció i administració de medicaments específics per via general.

És, per tant, una àrea mèdica i integradora que pretén la prevenció de l’envelliment i la promoció de la salut, mitjançant tècniques mèdiques que restauren l’aspecte i promouen la salut i el benestar físic i emocional dels pacients.

Per altra banda, la demanda social d’aquest tipus de medicina és alta. Un gran col·lectiu de professionals practica aquest tipus de medicina en l'actualitat, però no han rebut una formació reglamentada. L’objectiu del programa serà donar als assistents els coneixements reglats per tal de fer un exercici amb eficàcia i seguretat.
Com que existeix una demanda creixent i variable, perquè la societat exigeix solucions a noves qüestions per millorar o senzillament modificar el seu aspecte físic, el professional ha de revisar contínuament els seus coneixements i habilitats, atendre a nous progressos farmacològics o tecnològics i inclús reconsiderar les seves actituds.

Acreditació acadèmica
Diploma d'Especialització/de Postgrau en Medicina Cosmètica i Estètica per la Universitat de Barcelona.

Curs dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 55 crèdits ECTS.
Objectius
Destinataris
Programa
Quadre docent