Postgrau en Interaccions entre Aliments i Medicaments

Objectius

  • Conèixer les principals interaccions que es poden presentar entre aliments i medicaments, els seus mecanismes i les seves conseqüències. 
  • Aportar elements de criteri per a la presa de decisions respecte a les mesures a seguir davant una possible interacció, contemplant tant la importància del seu efecte clínic com el grau d'evidència i la consistència dels estudis que les descriuen.
  • Conèixer les interaccions descrites i possibles entre plantes d'ús medicinal i fàrmacs. 
  • Aportar elements a considerar per al monitoratge o seguiment dels efectes d'un fàrmac i en particular, per a interpretar possibles efectes adversos o simplement inesperats d'un tractament farmacològic, atesos a interaccions amb aliments.  
  • Aportar nous elements per a un tractament farmacològic adaptat a les característiques de la població a la qual va destinat: vegetarians, embarassades, tercera edat, fumadors, etc.
Presentació
Destinataris
Programa
Quadre docent
Descomptes i beques