Postgrau en Interaccions entre Aliments i Medicaments

Presentació
Alguns aliments, la dieta en el seu conjunt, o l'estat nutricional poden influir en la resposta a un tractament farmacològic. Igualment, els fàrmacs poden modificar la biodisponibilitat o l'aprofitament dels nutrients i, en últim extrem, modificar l'estat nutricional.

La influència de la dieta o dels aliments sobre l'efecte terapèutic d'alguns fàrmacs poden constituir un problema significatiu en la pràctica clínica a la que durant molt temps no se li ha atorgat la importància que es mereix.

En una societat cada vegada més envellida que utilitza més fàrmacs i durant períodes de temps més perllongats, i que en molts casos presenta desequilibris nutricionals, no sorprèn que les interaccions entre fàrmacs i aliments despertin més interès i preocupació entre els professionals sanitaris.
Acreditació acadèmica
Diploma d'Especialització/de Postgrau en Interaccions entre Aliments i Medicaments per la Universitat de Barcelona.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 30 crèdits ECTS.
Objectius
Destinataris
Programa
Quadre docent
Descomptes i beques