Postgrau en Fonaments de la Qualitat, Seguretat i Eficącia en Fitoterąpia

Programa

1. Introducció
1.1. Fitoterąpia: definició, abast i fonts d'informació
1.2. Qualitat, seguretat i eficącia en fitoterąpia
1.3. Histņria de la fitoterąpia
1.4. Legislació sobre plantes medicinals a Espanya, en altres paļsos de la UE i a la Unió Europea

2. Drogues vegetals i principis actius
2.1. Taxonomia, nomenclatura i organografia de les plantes
2.2. Biologia Vegetal: fisiologia vegetal
2.3. Drogues vegetals: definicions i morfoanatomia
2.4. Principis actius: principals grups i propietats

3. Qualitat en fitoterąpia
3.1. Cultiu, collita, processat i conservació de plantes medicinals
3.2. Preparats i formes farmacčutiques
3.3. Fabricació de preparats fitoterapčutics. Visió industrial i normes de bona prąctica de fabricació
3.4. Requeriments de qualitat
3.5. Mčtodes de control de qualitat

4. Fitoterąpia en Atenció de la Salut. Eficącia i seguretat
4.1. L’etnofarmacologia
4.2. L'eficącia en fitoterąpia
4.3. Seguretat en fitoterąpia (en aquest tema s'inclouen les interaccions)
4.4. La fitoterąpia i els professionals de la salut
4.5. La fitoterąpia en situacions metabņliques especials (geriatria, pediatria, embarąs i lactąncia, menopausa)

Presentació
Objectius
Destinataris
Quadre docent
Sortides professionals
Descomptes i beques