Postgrau en Fitoterąpia: Plantes Medicinals i Salut

Programa

1. Introducció. Drogues vegetals i principis actius 
1.1. Fitoterąpia: definició, abast i fonts d’informació
1.2. Histņria de la fitoterąpia
1.3. Normativa sobre plantes medicinals a Espanya i en altres paļsos de la UE
1.4. Plantes medicinals i drogues vegetals: definicions i morfologia
1.5. Principis actius: principals grups i propietats

2. Qualitat, Seguretat i Eficącia
2.1. Preparats i formes d’administració
2.2. La qualitat dels productes fitoterapčutics
2.3. L’eficącia en fitoterąpia
2.4. La fitoterąpia en situacions especials

3. Fitoterąpia de les afeccions del sistema nerviós i articulars
3.1. Ansietat i trastorns de la son
3.2. Depressió
3.3. Trastorns cognitius
3.4. Afeccions de l’aparell locomotor
3.5. Fatiga
3.6. Cefalees

4. Fitoterąpia de les afeccions digestives
4.1. Dispčpsia. Flatulčncia. Gastritis. Nąusees
4.2. Afeccions hepątiques i disfuncions biliars
4.3. Diarrea
4.4. Estrenyiment

5. Fitoterąpia de les afeccions circulatņries i metabņliques

5.1. Hipertensió arterial
5.2. Hiperlipidčmies: colesterol i triglicčrids
5.3. Varius i hemorroides
5.4. Control de pes
5.5. Hiperglucčmia

6. Fitoterąpia de les afeccions respiratņries, urinąries, ginecolņgiques i dermatolņgiques
6.1. Afeccions de vies respiratņries
6.2. Litiasi i infeccions urinąries
6.3. Trastorns de la prņstata
6.4. Menopausa i trastorns associats a la menstruació
6.5. Afeccions de pell i mucoses

Presentació
Objectius
Destinataris
Quadre docent
Sortides professionals
Descomptes i beques