Postgrau en Atenció al Pacient Crònic

TRUCAN'S al
+34 93 309 36 54
Dilluns a divendres de 9 a 19h
sol·licita
informació
Programa

1. Polítiques de salut i concepte de cronicitat
1.1. Introducció a la cronicitat: definició i discussió
1.2. Característiques dels sistemes sanitaris en cronicitat

2. Abordatge interdisciplinari. Valoració i intervenció
2.1. Equips interdisciplinaris: competències i objectius d'intervenció
2.2. Abordatge de la cronicitat en els diferents nivells assistencials i equips de recolzament
2.3. Abordatge social en la cronicitat
2.4. Aspectes emocionals en el pacient crònic
2.5. Valoració geriàtrica integral: detecció de problemes i escales de valoració
2.6. Rehabilitació integral: objectius rehabilitadors
2.7. Rehabilitació en el pacient amb amputació
2.8. Nutrició i dietètica en el pacient crònic

3. Maneig de la comorbiditat en el pacient crònic. Cures d'infermeria
3.1. Atenció al pacient crònic amb problemes respiratoris
3.2. Atenció al pacient crònic amb problemes cardiològics
3.3. Atenció al pacient crònic amb afectació neurològica
3.4. Atenció al pacient crònic amb diabetis
3.5. Atenció al pacient crònic amb insuficiència renal

4. Atenció pal·liativa al pacient crònic al final de la vida
4.1. Atenció pal·liativa oncològica i no oncològica. Atenció integral i control de símptomes
4.2. Atenció psicològica i emocional al final de la vida

5. Aspectes bioètics i legals en el marc de la cronicitat
5.1. Aspectes i habilitats psicoemocionals dels professionals davant de situacions d’estrès
5.2. Habilitats relacionals i comunicatives. Comunicació terapèutica
5.3. Aspectes bioètics i legals en el marc de la cronicitat

6. Seguretat del pacient crònic
6.1. Importància de la seguretat del pacient en cronicitat
6.2. Mapa de la seguretat del pacient en España: Hospital, atenció primària, atenció sociosanitària
6.3. Incidents relacionats amb la seguretat del pacient i esdeveniments adversos més freqüents en el pacient crònic
6.4. Estratègies de millora en la seguretat del pacient crònic
6.5. Abordatge pràctic en la detecció precoç d’incidents relacionats amb la seguretat del pacient

7. Tallers de casos simulats
7.1. Taller de lesions per pressió
7.2. Taller de farmacologia i cronicitat
7.3. Taller d’obtenció de mostres
7.4. Taller d’electrocardiografia

8. Projecte d'investigació

Presentació
Objectius
Destinataris
Quadre docent
Sortides professionals
Descomptes i beques