Postgrau en Arquitectura Bioclimàtica i Cooperació Internacional

Objectius

  • Conèixer els passos que cal seguir en les actuacions d'un projecte de cooperació i en situacions d'emergència.
  • Conèixer la normativa ACV (Anàlisi del Cicle de Vida) tant dels materials com d'un projecte complex.
  • Conèixer els sistemes actius existents i dominar la seva aplicació, la seva utilització en una obra i el seu manteniment.
  • Conèixer els sistemes de construcció habituals en projectes de cooperació.
  • Conèixer les característiques dels recursos hídrics que cal tenir en compte en un projecte per tal d'aconseguir un major estalvi i una major eficiència.
  • Conèixer les energies renovables i els sistemes de climatització que cal utilitzar en una edificació bioclimàtica.
  • Dominar els principis i bases del disseny bioclimàtic.
Presentació
Destinataris
Programa
Quadre docent