Postgrau en Anàlisi i Intervenció Socioambiental: Entorns Urbans, Comunitat i Sostenibilitat

TRUCAN'S al
+34 93 309 36 54
Dilluns a divendres de 9 a 19h
sol·licita
informació
Presentació

El Postgrau que forma part del Màster en Intervenció i Gestió Ambiental parteix de la idea bàsica que les persones, les comunitats i els entorns constitueixen una unitat global inseparable, amb estretes interrelacions entre les parts que passen a definir-se mútuament per configurar una estructura integrada. Des d'aquesta perspectiva tota intervenció ambiental ha de tenir en compte els aspectes psicològics i socials, ja que, en últim terme, les persones, els grups i les comunitats són els afectats i beneficiaris de les transformacions en l'entorn físic. De la mateixa manera, tota intervenció social ha de contemplar els aspectes ambientals implicats, ja que aquesta intervenció mai es fa en el "buit" sinó en un context sociofísic determinat. En aquest context, l'educació i la promoció ambiental esdevenen elements clau per harmonitzar la relació entre el desenvolupament i la transformació de l'entorn i el desenvolupament personal i social de les persones; en definitiva, allò que des d'una concepció àmplia podem anomenar desenvolupament psicosocioambiental sostenible.

El programa és interdisciplinari pel que fa als continguts, la docència i l’alumnat, i ha estat concebut i dissenyat atenent les aportacions i definicions de necessitats de professionals que hi han col·laborat en diferents moments i etapes durant dues dècades.

Abasta tant l'exposició i la reflexió teòrica, com la presentació i l’anàlisi de casos pràctics (experiències, problemes reals, visites, etc.) a fi d'integrar aquests continguts en els diferents àmbits d'aplicació professional, així com oferir recursos metodològics per a la investigació i la intervenció.

Acreditació acadèmica
Diploma d'Especialització/de Postgrau en Anàlisi i Intervenció Socioambiental: Entorns Urbans, Comunitat i Sostenibilitat per la Universitat de Barcelona i la Universitat Autònoma de Barcelona.

Curs dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 30 crèdits ECTS.
Objectius
Destinataris
Programa
Quadre docent
Descomptes i beques