Postgrau en Addiccions Comportamentals i Manipulació Psicològica

Programa

1. Addiccions comportamentals i altres formes de dependència
1.1. Definició i Conceptes bàsics
1.2. Tipus d'addiccions comportamentals
1.3. Similituds i diferencies respecte a les drogaddiccions
1.4. Factors de risc i protecció
1.5. Models etiològics
1.6. Comorbiditat i característiques clíniques
1.7. Criteris diagnòstics generals
1.8. Altres formes de manipulació psicològica i de dependència social.
1.9. Aspectes socio-ètics i legals. Generalitats

2. Detecció i prevenció de les conductes addictives en la infància i l'adolescència
2.1. Característiques diferencials de les addiccions comportamentals en la infància i l'adolescència
2.2. Aspectes clínics de les addiccions comportamentals en menors
2.3. Factors que intervenen en el desenvolupament de comportaments addictius en la infància i l'adolescència
2.4. Instruments de detecció precoç, diagnòstic i avaluació de conductes addictives en nens i adolescents
2.5. Prevenció i atenció precoç
2.6. Aspectes ètic-legals en la infància i l'adolescència

3. Addiccions relacionades amb les noves tecnologies en joves i adults
3.1. Addiccions a les TIC i mitjançant les TIC
3.2. El treball amb les famílies
3.3. El treball amb les escoles
3.4. Addiccions als videojocs
3.5. Addicció a Internet i les seves aplicacions
3.6. Addicció al telèfon mòbil
3.7. El concepte de gamificació i les noves tecnologies
3.8. Les noves tecnologies com recurs terapèutic/educatiu
3.9. Altres tipus d'addiccions: la televisió

4. Avaluació i tractament
4.1. Característiques d'aquestes conductes
4.2. Addiccions a les compres, cleptomania, consumisme i acumulació
4.3. Addicció al sexe
4.4. Addicció al menjar
4.5. Addicció a la feina (workaholic)
4.6. Addicció a l'esport o activitat física
4.7. Ortorèxia
4.8. Vigorèxia
4.9. Addicció al mòbil
4.10. Avaluació i tractament. Característiques generals

5. Trastorn Del Joc
5.1. Bases conceptuals i nomenclatura del trastorn del joc
5.2. Curs i fases de l'addicció al joc
5.3. Tipus, perfils diferencials i característiques clíniques dels jugadors patològics
5.4. Epidemiologia del Trastorn de Joc
5.5. Etiologia, factors de protecció, risc i manteniment de la ludopatia
5.6. Comorbiditat del Trastorn de Joc
5.7. Avaluació del Trastorn de Joc
5.8. Tractament, prevenció de recaigudes i predictors de resposta terapèutica
5.9. Programes de prevenció i de joc responsable en el Trastorn de Joc
5.10. Anàlisi de l'entorn del jugador patològic (parella, pares i fills)

6. Grups de manipulació psicològica i altres dependències socials

6.1. Grups de manipulació psicològica (GMP)

 • Definició. Conceptes
 • Característiques generals dels Grups de Manipulació psicològica
 • Estructura i funcionament
 • Tècniques de persuasió coercitiva
 • Epidemiologia
 • Criteris diagnòstics
 • Abordatge terapèutic

6.2. Dependència emocional

 • Definició. Concepte
 • Característiques
 • Epidemiologia. Comorbiditat
 • Avaluació i diagnòstic
 • Abordatge terapèutic
Presentació
Objectius
Destinataris
Quadre docent
Sortides professionals
Descomptes i beques
Presentació del curs