Màster en Prevenció i Tractament de la Violència Familiar: Infància, Parella i Gent Gran

TRUCAN'S al
+34 93 309 36 54
Dilluns a divendres de 9 a 19h
sol·licita
informació
Matricula't
Programa

Primer curs

1. Mòdul introductori
1.1. La violència familiar
1.2. Manifestacions de la violència familiar
1.3. Treball en equip i en xarxa d'equips

2. Violència contra les persones grans (I)
2.1. Introducció a l’envelliment
2.2. Definició i tipus de maltractaments a les persones grans
2.3. Detecció dels maltractaments a persones grans. Perfil de la víctima i del agressor
2.4. Valoració: indicadors, factors de risc. Abordatge integral.
2.5. Intervenció: Protocols, xarxes, circuits i tècniques de detecció i derivació
2.6. Intervenció: Recursos de suport i atenció generals i especialitzats d'intervenció familiar i alternatives a la permanència en el nucli familiar.
2.7. Prevenció: Plans, programes i projectes de prevenció en l'àmbit familiar, residencial i comunitari
2.8. Aspectes legals

3. Violència contra la infància i adolescència (I)
3.1. Definicions i característiques dels maltractaments infantils
3.2. Dinàmiques familiars de cada tipus de maltractament infantil
3.3. Sistema de protecció a la infància. Protocols, xarxes, circuits i tècniques de detecció, derivació i intervenció
3.4. Aspectes legals
3.5. Indicadors psicosocials, educatius i sanitaris. Efectes dels maltractaments
3.6. Tècniques i instruments psicosocials i pedagògics. Diagnòstic mèdic (ambulatori i hospitalari)
3.7. Recursos de suport i atenció a víctimes i agressors. programes d'intervenció familiar.
3.8. Àmbits de la prevenció: comunitari, sanitari, social i educatiu

4. Violència de gènere en la parella (I)
4.1. Marc d'interpretació i anàlisi de les violències de gènere
4.2. La construcció de la masculinitat i feminitat. Rols i estereotips de gènere.
4.3. Detecció de violència de gènere. La violència de gènere en les relacions de parella
4.4. Aspectes legals
4.5. Els efectes a curt i llarg termini de la violència de gènere
4.6. Recursos de suport i atenció a víctimes i agressors
4.7. La prevenció de la violència de gènere
4.8. Intervenció comunitària en violència de gènere

5. Projecte
5.1. Realització del disseny d'un projecte aplicat amb tutoria especialitzada.

Segon curs

6. Mòdul transversal
6.1. Planificació, gestió i avaluació de les intervencions en violència familiar
6.2. Intervenció grupal amb víctimes (dones, fills i filles i grans) de la violència familiar des de l'atenció social primària (ASP)
6.3. Intervenció individual i familiar en violència familiar des de l'ASP

7. Violència contra la infància i adolescència (II)
7.1. Trastorns de la vinculació i maltractaments infantils.
7.2. Intervencions terapèutiques amb nens/as i adolescents
7.3. Maltractaments infantils associats a les discapacitats: prevenció i tractament familiar
7.4. Tractament psico-soci-educatiu de les famílies negligents
7.5. Actualització del tractament jurídic del maltractament infantil: casos pràctics

8. Violència de gènere en la parella (II)
8.1. Atenció especialitzada (individual i grupal) a la violència familiar
8.2. Avaluació i tractament a agressors en la parella
8.3. Tractament de la violència familiar associada a discapacitats, trastorns mentals i drogodependències
8.4. Tractament de la violència familiar associada a Immigració
8.5. Actualització del tractament jurídic de la violència familiar: casos pràctics

9. Violència contra les persones grans (II)

9.1. Aspectes psicològics associats als maltractaments contra les persones grans
9.2. Aspectes socials associats als maltractaments contra les persones grans
9.3. Maltractament institucional i vulneració dels drets de les persones grans.
9.4. Dependència, discapacitat, cura informal i maltractaments contra la gent gran.
9.5. Serveis d'atenció formal a persones en situació de dependència i maltractaments contra la gent gran.

10. Pràctiques en centres

200 hores mínimes de pràctiques presencials i 500 màximes.
Defensa de la memòria de pràctiques davant tribunal.

Presentació
Objectius
Destinataris
Quadre docent
Sortides professionals
Descomptes i beques
Testimonial
Vídeo de presentació