Màster en Nutrició, Salut i Interaccions Aliment-Medicament

Presentació

La relació dieta - malaltia és complexa i implica saber determinar el tipus d'alimentació aconsellable per a cada situació patològica, sense oblidar la relació entre els aliments recomanats i el tractament farmacològic que el pacient ha de seguir.

Els aliments, la dieta i l' estat nutricional poden condicionar la resposta terapèutica i potser tòxica a un tractament farmacològic , de la mateixa manera que l'ús de certs fàrmacs podrà interferir en l'aprofitament de nutrients amb la conseqüent repercussió en l'estat nutricional del pacient.

Aquesta relació fa que tingui gran importància l'estudi de la nutrició aplicat a la clínica, tenint en compte tant la relació dieta i malaltia com les diferents interaccions que tenen lloc entre aliments i medicaments.

El Màster en Nutrició, Salut i Interaccions Aliment-Medicament donarà a l'alumne coneixements de les principals interaccions que es poden presentar entre aliments i medicaments, els seus mecanismes i les seves conseqüències i aportarà elements de criteri per a la presa de decisions respecte a les mesures a seguir davant una possible interacció, contemplant tant la importància del seu efecte clínic com el grau d'evidència i la consistència dels estudis que les descriuen.

Acreditació acadèmica

Màster en Nutrició, Salut i Interaccions Aliment-Medicament per la Universitat de Barcelona.

Curs dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 65 crèdits ECTS.

Objectius
Destinataris
Programa
Quadre docent
Descomptes i beques