Màster en Medicina Cosmètica, Estètica i de l'Envelliment Fisiològic

Presentació

El Màster en Medicina Cosmètica, Estètica i de l’Envelliment Fisiològic es planteja com una activitat de formació dins l'àmbit de la Medicina Cosmètica i Estètica, ja que, en l'actualitat, és una activitat consolidada per una demanda social específica i creixent que comprèn una sèrie de procediments diagnòstics, preventius i terapèutics totalment definits, aliens, la majoria de les vegades, a qualsevol de les especialitats oficials o comuns a varies d’elles.

La Medicina Cosmètica, Estètica i de l’Envelliment Fisiològic inclou un conjunt d’actes medicoquirúrgics, tècniques i procediments destinats a millorar totalment els aspectes inestètics, o jutjats com a tals pel mateix pacient, siguin constitucionals o adquirits per qualsevol causa; i els aspectes inestètics, o jutjats com a tal pel mateix pacient, i els estats de malestar general (memòria, son, sexe, etc.) conseqüència de l’envelliment fisiològic, en pro d'aconseguir una major i millor qualitat de vida, el benestar físic i psíquic que han de configurar un estat òptim de salut. El seu camp d'acció es limita a la pell, els annexes, el teixit gras subcutani i el sistema venós superficial, amb exclusió dels músculs, les aponeurosis i l’esquelet ossi, i inclou la prescripció i administració de medicaments específics per via general.

És, per tant, un àrea mèdica i integradora que pretén la prevenció de l’envelliment i la promoció de la salut, mitjançant tècniques mèdiques que restauren l’aspecte i promouen la salut i el benestar físic i emocional dels pacients.

Podran optar al Títol de Màster de Medicina Cosmètica, Estètica i de l’Envelliment Fisiològic els metges que hagin superat els Cursos de Postgrau “Medicina Cosmètica i Estètica” i “Medicina de l’Envelliment Fisiològic” i el "Projecte Final".

Durant els cursos acadèmics es programaran (a cadascun d’ells) dues convocatòries, habitualment als mesos de setembre/octubre i maig/juny. Amb l’antelació suficient, els interessats hauran de sol·licitar la seva inclusió a una d’aquestes convocatòries; les dates definitives per la presentació i defensa dels treballs s’anunciaran oportunament.

Els metges que optin al títol de Medicina Cosmètica, Estètica i de l’Envelliment Fisiològic, de forma individual o amb un únic company, hauran de preparar, presentar i defensar públicament un treball original, que versarà sobre un tema de Medicina Cosmètica, Estètica i/o l’Envelliment Fisiològic.

Acreditació acadèmica
Màster en Medicina Cosmètica, Estètica i de l'Envelliment Fisiològic per la Universitat de Barcelona.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 95 crèdits ECTS.
Objectius
Destinataris
Programa
Quadre docent