Màster en Medicina Avaluadora i Peritatge Mèdic

TRUCAN'S al
+34 93 309 36 54
Dilluns a divendres de 9 a 19h
sol·licita
informació
Matricula't
Programa

1. Organització i legislació
1.1. Organització dels serveis d’inspecció.
1.2. Organització sanitària.
1.3. Mútues col·laboradores amb la Seguretat Social
1.4. Invalidesa i incapacitats laborals.
1.5. Sistema públic d’avaluació.
1.6. Responsabilitat sanitària.
1.7. Bioètica. L'ètica i l'avaluació.

2. Valoració del dany corporal
2.1. Conceptes bàsics de la valoració dels danys corporals.
2.2. Mètodes de valoració del dany corporal.
2.3. Avaluació de l’aptitud per a la conducció de vehicles de motor.
2.4. Valoració del dany corporal en dret penal, civil, laboral i contenciós administratiu.
2.5. Valoració de les discapacitats o minusvalideses.
2.6. Valoració de l’aptitud per a la pràctica de l’esport.
2.7. Valoració de la incapacitat a les pòlisses d’assegurança.
2.8. Sistemes de valoració dels danys personals originats per accidents de trànsit. (Llei 34/2003)
2.9. Avaluació de l’aptitud psicofísica a les Forces Armades.
2.10 Nou barem per a la valoració del dany corporal als accidents de circulació (Llei 35/2015)

3. Salut laboral i serveis de prevenció de riscos laborals
3.1. Gestió d’un servei de prevenció.
3.2. Medicina del treball i promoció de la salut des d’un servei de prevenció.
3.3. Higiene industrial.
3.4. Seguretat industrial.
3.5. Psicologia laboral.
3.6. Ergonomia.
3.7. Accidents laborals i malalties professionals.
3.8. Toxicologia general.
3.9. Epidemiologia laboral.
3.10. Estudi dels llocs de treball. Professiogrames.

4. Patologies mèdiques per especialitats i la seva avaluació
4.1. Cardiologia.
4.2. Valoració del pacient amb infecció VIH.
4.3. Transplantaments.
4.4. Valoració en oftalmologia.
4.5. Avaluació dels trastorns mentals.
4.6. Patologia respiratòria.
4.7. Neurologia.
4.8. Valoració de l’aparell locomotor.
4.9. Dermatologia.
4.10. Medicina Avaluadora en ORL.
4.11. Nefrologia.

5. Projecte final
5.1. Examen final presencial

Presentació
Objectius
Destinataris
Quadre docent
Sortides professionals
Descomptes i beques
Experiència d'alumnat