Màster en Infermeria d'Urgències Hospitalàries

Presentació

L'atenció d'Infermeria d'Urgències Hospitalàries recull els vessants assistencial, docent, investigador, de planificació, organització i prevenció a totes aquelles situacions que requereixen una atenció sanitària immediata. 

El volum d'atenció urgent i l'increment de la demanda són un clar indicador de la necessitat d'evolució tecnològica, científica, de gestió i administració dels serveis d'urgències, així com de la necessitat de dotar-los de professionals infermers especialitzats, experts i qualificats.

Per la seva formació, experiència i permanent presència als serveis d'urgències, els equips d'infermeria són els que assumeixen la cura dels malalts a les diferents àrees i durant tot el procés d'atenció urgent, ja que intervenen a totes les fases de l'assistència, recolzant i mantenint informats als familiars i acompanyants que viuen amb els pacients moments molt intensos d'angoixa i incertesa. 

Aquest curs de màster es fonamenta en l'atenció integral al pacient urgent i basa el seu aprenentatge en els coneixements científics i les experiències d'un equip docent que hi participa, mitjançant classes magistrals, aplicació de casos, tallers pràctics i treballs de grup. 

Dóna la possibilitat als professionals infermers d'anar desenvolupant les seves carreres professionals recolzats pel coneixement, l'experiència i la investigació.

Acreditació acadèmica
Màster en Infermeria d'Urgències Hospitalàries per la Universitat de Barcelona.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 60 crèdits ECTS.

Amb acreditació de Suport Vital Bàsic (SVB) i Desfribrilació Externa Automàtica (DEA) segons les recomanacions de l’European Resucitation Council. Crèdits otorgats pel Consell Català de la Formació continuada de les professions Sanitàries.
Objectius
Destinataris
Programa
Quadre docent
Descomptes i beques