Màster en Infermeria d'Anestèsia, Reanimació i Tractament del Dolor

Presentació
A la majoria dels països de la Unió Europea existeix, dins de l'infermeria, l´especialitat d'anestèsia. Les funcions d'aquesta especialitat engloben àrees com la preanestèsia, la del procés perioperatori, les cures postoperatòries i el control del dolor agut postoperatori o el suport davant del dolor crònic.

En el nostre medi, la nova Llei d'Ordenació de les Professions Sanitàries introdueix el concepte d'equip de treball infermeria-metge. Aquesta nova situació pot ajudar al desenvolupament i planificació de protocols de “treball en equip” consensuats dins l'anestesiologia.

Un requisit imprescindible per formar part d'aquests equips és la formació. S'ha de poder acreditar una formació específica, adquirir uns coneixements i unes competències concretes que permetin desenvolupar millor i amb més implicació les funcions dins d’aquestes àrees, i així poder donar una atenció integral al pacient davant la complexitat de les situacions clíniques.

Aquest curs de màster basa el seu aprenentatge en els coneixements científics i les experiències de l'equip docent que hi participa, mitjançant classes magistrals, aplicació de casos, tallers pràctics i treball de grups, i dóna la possibilitat als professionals d'infermeria d’anar desenvolupant les seves carreres professionals, recolzats pel coneixement, l'experiència i la recerca.
Acreditació acadèmica
Màster en Infermeria d'Anestèsia, Reanimació i Tractament del Dolor per la Universitat de Barcelona.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 60 crèdits ECTS. 

Amb acreditació de Suport Vital Bàsic (SVB) i Desfribril·lació Externa Automàtica (DEA) segons les recomanacions de l’European Resucitation Council. Crèdits otorgats pel Consell Català de la Formació Continuada de les Professions Sanitàries.
Objectius
Destinataris
Programa
Quadre docent
Descomptes i beques