Màster en Gestió Integral de Serveis en Atenció Primària, Socials i Hospitalaris. GESAPH

TRUCAN'S al
+34 93 309 36 54
Dilluns a divendres de 9 a 19h
sol·licita
informació
Matricula't
Programa

1. Sistemes Sanitaris i de Serveis Socials
1.1. Evolució i tendències dels sistemes sanitaris i de benestar social en l’àmbit internacional i de Catalunya
1.2. Polítiques socials i sanitàries i els instruments de planificació: Pla estratègic social, Pla de Salut, PIAISS
1.3. La compra, provisió i prestació de serveis per a les administracions i empreses de salut i serveis socials. La compra socialment responsable

2. Direcció i Estratègia. Marc jurídic i normatiu
2.1. Marc jurídic i normatiu en la prestació de serveis
2.2. Planificació estratègica i gestió empresarial a les organitzacions
2.3. Direcció per objectius
2.4. Organització de les empreses, funcions de direcció, llocs de treball i la seva aplicació
2.5. Drets i deures de la ciutadania en el sistema sanitari i de serveis socials

3. L’atenció integrada i l’organització d'activitats i recursos
3.1. Estratègies de gestió dels serveis sanitaris d'atenció primària i hospitalaris
3.2. Atenció integrada, conseqüències per a l'organització d'activitats i recursos
3.3. L'organització de serveis sociosanitaris, dispositius diürns, residencials d'atenció a la gent gran i dependència i d'atenció intermèdia per a la garantia de continuïtat assistencial
3.4. Models d’organització de serveis socials bàsics i atenció comunitària
3.5. La gestió de la innovació i el canvi en les organitzacions
3.6. Integració assistencial i pràctiques col·laboratives entre diferents nivells assistencials 

4. L'ús de la Informació i eines de presa de decisions. Els sistemes i les TICS
4.1. La utilització de la informació integrada per a la presa de decisions
4.2. Tecnologies de la informació i la comunicació com a palanca de transformació

5. Serveis integrats, comunicació i gestió econòmica
5.1. Comptabilitat pressupostària pública i general
5.2. L'anàlisi de necessitats i disseny de serveis. El pla de màrqueting
5.3. Estratègia comunicativa en el servei i la comunicació externa

6. Qualitat
6.1. Principis bàsics en qualitat assistencial integral
6.2. La seguretat de les persones i els pacients
6.3. Gestió per processos i per projectes
6.4. Acreditacions d’equips i centres assistencials

7. Equips Humans
7.1. El lideratge d'equips de professionals
7.2. La negociació i el conflicte
7.3. Pla de formació i carrera professional
7.4. Relacions laborals i sistema de contractació
7.5. Gestió de les emocions
7.6. Ètica en la gestió

8. Aspectes específics: serveis socials i sanitaris
8.1. La gestió de la prestació farmacèutica integrada
8.2. La gestió clínica de productes intermedis
8.3. De la institucionalitat a l'atenció comunitària i dispositius de proximitat en l'àmbit social
8.4. L'atenció social i sanitària a col·lectius especialment vulnerables: protecció a la infància, adolescència, malaltia mental, gent gran amb dependència.
8.5. Integració assistencial i pràctiques col·laboratives entre diferents nivells assistencials

9. Projecte

Presentació
Objectius
Destinataris
Quadre docent
Descomptes i beques
Experiència d'alumnat
Vídeo de presentació