Màster en Eficiència Energètica i Sostenibilitat

TRUCAN'S al
+34 93 309 36 54
Dilluns a divendres de 9 a 19h
sol·licita
informació
Matricula't
Programa

1. Introducció i contextualització a l'entorn energètic
1.1. Introducció. Situació energètica, sostenibilitat i canvi climàtic a nivell mundial. Introducció als acords COP21 París.
1.2. Magnituds i càlculs energètics. Conceptes generals d'economia sostenible i eficient.
1.3. Models i balanços energètics.
1.4. Perspectives del sector empresarial en el camp de l'eficiència energètica.
1.5. Decàleg de mesures d'eficiència energètica pel CEEC (Clúster Eficiència Energètica de Catalunya).
1.6. Introducció a les normatives relacionades amb l'eficiència energètica (Directiva 2012/27/UE), RD 56/2016, RD 235/2016, així com aquelles normatives nacionals de Llatinoamèrica (Mèxic, Xile, Colòmbia, Veneçuela, etc.).
1.7. Introducció a les auditories energètiques segons Norma UNE-EN 16247.

2. Sostenibilitat i eficiència energètica en la indústria
2.1. Introducció a l'energia en la indústria.
2.2. Generació de calor i fred en la indústria. Energia en processos.
2.3. Gestió de l'energia tèrmica en la indústria. Fluids tèrmics. Necessitats tèrmiques. Aplicacions i càlcul de vapor i condensats. Recuperadors i regeneradors de calor. Forns. Intercanviadors de calor. Aïllament i refractaris.
2.4. Electricitat en la indústria. Motors elèctrics d'alt rendiment. Regulació i control. Que són i per a què serveixen els convertidors de freqüència. Ús i estudi d'aire comprimit. Necessitats i optimització.
2.5. Fred industrial. Generació. Equips. Necessitats. Tecnologies. Optimització del consum.
2.6. Cogeneració. Conceptes. Equips. Turbines. Legislació. Tecnologies de generació i recuperació. Balanços. Metodologia.
2.7. Auditories energètiques en la indústria. Metodologia.

3. Gestió cicle de l'aigua i residus de forma sostenible. Aspectes fonamentals del canvi climàtic
3.1. Introducció al concepte de sostenibilitat.
3.2. RSE i sostenibilitat.
3.3. Canvi climàtic, efectes i gestió. Mitigació versus adaptació.
3.4. Càlcul petjada de carboni.
3.5. Gestió eficient de l'aigua. Cicle sostenible de l'aigua.
3.6. Residus, tipus i la seva gestió.
3.7. Revalorització energètica de residus.

4. Sostenibilitat i eficiència energètica en l'edificació
4.1. Legislació energètica aplicada a l'edificació (CTE, RITE, etc.). Activitats funcionals i ocupacionals.
4.2. Edificació bioclimàtica. Arquitectura passiva. Demanda d'energia dels edificis. Aïllaments. Aplicacions.
4.3. Qualificació i certificació sostenible d'eficiència energètica. HULC i CE3X.
4.4. Estàndards voluntaris: LEED, BREEAM, PASSIV HAUS, etc.
4.5. Instal·lacions climatització, calefacció i ventilació. RITE. Mesures d'estalvi i eficiència.
4.6. Il·luminació eficient d'edificis.
4.7. Auditories energètiques en l'edificació. Metodologia.

5. Tecnologies i eines transversals
5.1. Introducció a la termodinàmica, transmissió de calor i transport de fluids.
5.2. Mesures energètiques en camp. Tècniques i equips. Cabal i pressió de fluids. Temperatures.
5.3. Sistemes de registre de dades en camp. Tècniques i anàlisi de dades. Qualitat de l'energia elèctrica, intensitat i tensió, reactiva i harmònics.
5.4. Aplicació dels mesuraments en camp a les auditories energètiques. Mesuraments tèrmics (rendiments de combustió), elèctrics i d'il•luminació.
5.5. Protocols de mesura i verificació (EVO-IPMVP).
5.6. Empreses de serveis energètics (ESE/ESCO).
5.7. Operacions de manteniment d'instal•lacions energètiques i registre d'operacions.
5.8. Normes i certificacions: ISO 50.001, UNE 16.001.
5.9. Conceptes economicofinancers sostenibles aplicats a projectes d'eficiència energètica. Cas pràctic de mesurament a rendibilitat.

6. Mercats energètics. Tarifes
6.1. Mercats energètics i infraestructures.
6.2. El mercat elèctric. L'oferta de les empreses subministradores d'electricitat. Tarifes.
6.3. El mercat del gas natural. L'oferta de les empreses subministradores de gas. Tarifes.
6.4. El mercat energètic des de la demanda. La visió dels grans i petits consumidors.
6.5. Taller d'anàlisi de factures d'electricitat i gas natural: com escollir la millor opció per als nostres clients.

7. Serveis públics i municipals. Transport i mobilitat sostenible
7.1. Introducció a l'energia en els municipis. Singularitats, competències, usos d'energia, comptabilitat energètica. Gestor energètic municipal.
7.2. Eficiència energètica en municipis: aigua, edificació, aplicacions municipals en energies renovables, plans d'acció d'energia sostenible i canvi climàtic (PAESC), i d’altres.
7.3. Enllumenat públic. Normativa. Legislació. Legalització. Tecnologies. Projectes format ESEs.
7.4. Planificació energètica municipal sostenible. Experiències amb l'eficiència energètica en municipis.
7.5. Smart City. Models de negoci, aplicacions i futur.
7.6. Transport i consum d'energia. Introducció i generalitats.
7.7. Combustibles. Vehicle elèctric. PHEV i EV. Infraestructura associada. GNC, GLP.
7.8. PMU. PDE. Aplicació a municipis, empreses i d’altres. Mobilitat sostenible.
7.9. Millores en eficiència energètica aplicada al transport. Flotes de vehicles.

8. Energies renovables
8.1. Introducció a les energies renovables. Anàlisi del cicle de vida d'un kWh d'energia elèctrica produït per diferents tecnologies.
8.2. Solar tèrmica a baixa temperatura. Principis i components. Disseny i aplicació pràctica.
8.3. Fred activat tèrmicament. Refrigeració solar.
8.4. Solar fotovoltaica. Valors més destacats i components.
8.5. Biomassa. Valorització energètica de residus. Classificació de materials residuals i tecnologies de transformació energètica. Aplicació de processos termoquímics i processos biològics. Descripció i exemples.
8.6. Altres tecnologies. Geotèrmica a baixa temperatura. Minieòlica, acumulació elèctrica, etc.

9. Projecte final de màster

Presentació
Objectius
Destinataris
Quadre docent
Sortides professionals
Descomptes i beques
Vídeo de presentació