Màster en Eficiència Energètica i Sostenibilitat

Programa

1. Introducció i contextualització a l'entorn energètic
1.1. Situació enèrgica, sostenibilitat i canvi climàtic a escala mundial. Acords COP21
1.2. Magnituds i càlculs energètics. Economia sostenible eficient.
1.3. Models i balances energètics.
1.4. Perspectives del sector empresarial en el camp de l'eficiència energètica.
1.5. Introducció al CEEC.
1.6. Normatives d'eficiència energètica (Directiva 2012/27/UE), RD 56/2016, RD 235/2016 i nacionals de Llatinoamèrica.
1.7. Auditories energètiques segons la Norma UNE-EN 16247.

2. Tecnologies i eines transversals
2.1. Introducció a la termodinàmica, la transmissió de calor i al transport de fluids.
2.2. Mesuraments energètics en camp. Tècniques i equips.
2.3. Sistemes d'anàlisi de dades. Qualitat de l'energia elèctrica.
2.4. Mesuraments tèrmics, elèctrics i d'il•luminació.
2.5. Protocols de mesura i verificació (EVO-IPMVP).
2.6. Empreses de serveis energètics (ESE/ESCO).
2.7. Operacions de manteniment d'instal·lacions energètiques i registre d'operacions.
2.8. Normes i certificacions: ISO 50.001, UNE 16.001.
2.9. Conceptes econòmics i financers. Cas pràctic de mesurament a rendibilitat.

3. Sostenibilitat i eficiència energètica en la indústria
3.1. Introducció a l’energia en la indústria.
3.2. Generació de calor i fred. L'energia en processos.
3.3. Xarxes de fred i calor. Fluids i necessitats tèrmiques
3.4. Motors elèctrics d'alt rendiment. Regulació i control.
3.5. Tecnologies i optimització del consum en instal·lacions de fred industrial.
3.6. Tecnologia en sistemes de cogeneració. Normes aplicables.
3.7. Auditories energètiques en la indústria. Metodologia.

4. Mercats energètics. Tarifes
4.1. Mercats energètics i infraestructures.
4.2. El mercat elèctric. L'oferta de les subministradores. Tarifes.
4.3. El mercat del gas natural. L'oferta de les subministradores de gas. Tarifes.
4.4. El mercat des de la demanda. La visió dels consumidors.

5. Sostenibilitat i eficiència energètica en l'edificació
5.1. Legislació energètica aplicada a l'edificació (CTE, RITE, etc.).
5.2. Edificació bioclimàtica. Arquitectura passiva. Aplicacions.
5.3. Qualificació i certificació sostenible d'eficiència energètica. HULC i CE3X.
5.4. Estàndards voluntaris: LEED, BREEAM, PASSIV HAUS i altres.
5.5. Instal·lacions climatització, calefacció i ventilació. RITE. Mesures d'estalvi i eficiència.
5.6. Il·luminació eficient d'edificis.

6. Serveis públics i municipals. Transport i mobilitat sostenible
6.1. Introducció a l'energia en els municipis. Gestor energètic municipal.
6.2. Eficiència energètica en municipis. Plans d'acció d'energia sostenible i canvi climàtic (PAESC).
6.3. Enllumenat públic. Normativa. Legalització. Tecnologies. Projectes ESEs.
6.4. Planificació energètica municipal sostenible. Experiències.
6.5. Smart City. Models de negoci, aplicació i futur.
6.6. Transport i consum d'energia. Introducció i generalitats.
6.7. Combustibles. Vehicle elèctric. PHEV, EV. GNC i GLP.
6.8. PMU. PDE. Aplicació en municipis, empreses i altres. Mobilitat sostenible.
6.9. Millores en eficiència energètica aplicada al transport. Flotes de vehicles.

7. Gestió del cicle de l'aigua i residus de forma sostenible. Aspectes fonamentals del canvi climàtic
7.1. Introducció al concepte de sostenibilitat
7.2. RSE i sostenibilitat.
7.3. Introducció als efectes i els impactes del canvi climàtic.
7.4. Petjada de carboni.
7.5. Gestió eficient de l'aigua.
7.6. Residus: tipus, gestió i revalorització energètica

8. Energies renovables
8.1. Introducció a les energies renovables. Anàlisi del cicle de vida d'un kWh.
8.2. Solar tèrmica a baixa temperatura. Principis i components. Disseny i aplicació pràctica.
8.3. Fred activat tèrmicament. Refrigeració solar.
8.4. Solar fotovoltaica. Valors més destacats i components.
8.5. Biomassa. Valorització energètica de residus. Aplicació de processos termoquímics i biològics
8.6. Altres tecnologies. Geotèrmica a baixa temperatura. Minieòlica, acumulació elèctrica, etc.

9. Projecte final de màster

Presentació
Objectius
Destinataris
Quadre docent
Sortides professionals
Descomptes i beques
Testimonial ex-alumnes
Vídeo de presentació