Màster en Disseny, Implementació i Avaluació d'Intervencions en Salut (DIAVIS)

Programa

1. Context de la intervenció en l’àmbit de la salut
1.1. El marc de les polítiques públiques
1.2. Planificació des d’un punt de vista normatiu (top-down) i participatiu (down-up)
1.3. Fonts i credibilitat de les fonts d’informació (primàries i secundàries)

2. Disseny d’intervenció en salut: marcs lògics

2.1. Introducció al disseny d’intervencions
2.2. Perspectives i models d’intervenció
2.3. Marcs lògics i sistemes de coherència

 • Model de transferència AHQR
 • Intervencions complexes
 • Actius en salut
 • Dialogical approach
 • Teoria del programa
 • Anàlisi de xarxes socials
 • Aprenentatge-servei

2.4. Comparació entre marcs lògics (finalitat, objectius, actors implicats, etc.)

3. Criteris Transversals en el Disseny d’Intervencions en Salut

3.1. Criteri de la participació d'actors
3.2. Criteri de la transversalitat
3.3. Eixos de desigualtat

 • Perspectiva de classe
 • Perspectiva de gènere
 • Perspectiva d’edat
 • Perspectiva d’origen

4. Mètodes, Tècniques i Instruments per al Disseny i Desenvolupament d’Intervencions en Salut
4.1. Mètodes, tècniques i instruments per desenvolupar la intervenció en funció del marc lògic
4.2. Mètodes, dissenys i estratègies quantitatives

 • Dissenys no experimentals i experimentals
 • Subjectes d’estudi. Mostreig i tècniques de mostreig
 • Tècniques de recollida d’informació
 • Anàlisi quantitativa

4.3. Mètodes, dissenys i estratègies qualitatives

 • Disseny tipus (interpretatius, observacionals i interpretatius)
 • Tècniques de generació d’informació
 • Anàlisi qualitativa

4.4. Aproximacions mixtes: polaritat/complementarietat quantitativa y qualitativa. Aplicacions
4.5. Consideracions ètiques

5. Propostes d’avaluació (seguiment/monitoratge) de les intervencions en salut

5.1. El marc conceptual de l’avaluació: models d’avaluació de polítiques i programes de salut, marcs conceptuals que nodreixen l’avaluació, l’objecte de l’avaluació
5.2. Coherència del models d’avaluació: disseny de procés, de resultats, efectes i impacte

6. Anàlisi d’intervencions en salut: casos

7. Treball de fi de màster

 

Presentació
Objectius
Destinataris
Quadre docent
Sortides professionals
Descomptes i beques