Màster en Disseny i Animació 3D i Realitat Augmentada

Objectius

  • Introducció al disseny 3D actual i la intel·ligència creativa.
  • Poder crear el teu propi projecte, des del disseny inicial fins a la seva execució final.
  • Conèixer els processos de creació i modelatge 3D per a fotografia, il·luminació i renders.
  • Conèixer els processos de treball en el modelatge, texturitzat, il·luminació i renderitzat per obtenir resultats fotogràfics.
  • Saber aplicar els recursos gràfics i tipogràfics necessaris en projectes de creació digital.
  • Crear un producte a través de modelatge i poder dur a terme la seva impressió 3D.
  • Dominar els programes de postproducció digital i animació virtual.
  • Dominar els programes específics i tècnics per crear espais i escenaris per a realitat virtual i augmentada.
Presentació
Destinataris
Programa
Quadre docent