Màster en Cures Infermeres al Pacient Hospitalitzat

Programa

1. Immersió en el Medi Hospitalari
1.1. L’hospital: diferents tipus d’hospitals / seccions / departaments / àrees
1.2. Ubicació territorial i tipus de població
1.3. Fonts d’entrada a l’hospital: urgències / altres centres / consultes externes / hospitalització domiciliària
1.4. Òrgans de govern
1.5. Estructura
1.6. Aspectes organitzatius i normatius
1.7. Drets i garanties dels usuaris
1.8. Qualitat i seguretat clínica
1.9. Mediació cultural
1.10. Salut laboral

2. Àrees de suport diagnòstic i terapèutic

2.1. Fisioteràpia
2.2. Dietoteràpia
2.3. Radiologia
2.4. Anàlisi clínica
2.5. Proves funcionals
2.6. Registre electrofisiologia

3. Malalties mèdiques (medicina interna)

3.1. El pacient geriàtric
3.2. Malalties infeccioses i política d'antibiòtics
3.3. Farmacologia
3.4. Dermatologia
3.5. Malalties poc freqüents

4. Pràctica simulada

4.1. Valoració de la pràctica infermera

Durant les 4 jornades presencials de Pràctica Simulada, es portaran a terme diversos Tallers de Simulació Clínica Avançada:

Taller de valoració d'infermeria davant un ingrés hospitalari: anamnesi i valoració física

Taller d'interpretació de signes vitals

 • Cardíacs
 • Respiratoris
 • Neurològics


Taller de valoració de la consciència i del dolor

 • Utilització d'escales de valoració
 • Mesures farmacològiques i no farmacològiques per al control del dolor i l'ansietat


Taller de suport ventilatori

 • Oxigenoteràpia d'alt flux
 • Humidificadors i nebulitzadors
 • Maneig de la via aèria artificial
 • Drenatge aspiratiu toràcic
 • CPAP


Taller de suport circulatori

 • Interpretació ECG
 • Marcapassos
 • Suport vital
 • Taller d'inserció i manteniment d'accessos vasculars i altres dispositius
 • Catèters centrals, catèter curt i PICC
 • Catèter ventricular
 • Punció ecoguiada
 • Inserció i manteniment de sondes i drenatges

Taller d'administració de fàrmacs

 • Càlcul de dosi
 • Bombes d'infusió


Diagnòstic per la imatge i determinació de mostres biològiques

 • Interpretació de resultats
 • Preparació per a la realització de proves
 • Recollida de mostres


Taller d'acte quirúrgic

 • Preparació pre i post quirúrgica
 • Inserció i manteniment de drenatges
 • Cures de ferides


Taller de mobilitzacions i immobilitzacions i prevenció d'úlceres

 • Utilització d'escales de risc
 • Ergonomia/sedestació precoç


5. Malalties de l’aparell Cardio-respiratori

5.1. Trastorns cardiacis

 • Proves diagnòstiques específiques del sistema cardíac
 • Especificitats quirúrgiques

5.2. Trastorns respiratoris

 • Proves diagnòstiques específiques del sistema y respiratori
 • Especificitats quirúrgiques

5.3. Plans terapèutics

5.4. Dispositius de suport relacionats amb els sistemes cardíac i respiratori

6. Neurociències i malalties de l'aparell múscul-esquelètic (Traumatologia)

6.1. Malalties del sistema nerviós

 • Alteracions neurològiques
 • Alteracions psiquiàtriques
 • Proves diagnòstiques específiques del sistema nerviós
 • Especificitats quirúrgiques
 • Plans terapèutics

6.2. Malalties traumatològiques

 • Proves diagnòstiques específiques del sistema múscul-esquelètic
 • Especificitats quirúrgiques
 • Plans terapèutics

6.3. Dispositius de suport relacionats amb els sistemes nerviós y múscul-esquelètic

7. Àrea de malalties digestives i metabòliques

7.1. Malalties de l’aparell digestiu

 • Proves diagnòstiques específiques del sistema digestiu
 • Especificitats quirúrgiques
 • Plans terapèutics

7.2. Malalties metabòliques

 • Proves diagnòstiques específiques del sistema endocrí i metabòlic
 • Especificitats quirúrgiques
 • Diabetis
 • Plans terapèutics

7.3. Dispositius de suport relacionats amb els sistemes digestiu i endocrí metabòlic

8. Malalties nefrològiques, de trasplantaments i immunologia

8.1. Malalties renals

 • Diàlisi
 • Trasplantament

8.2. Malalties urològiques
8.3. Dispositius de suport
8.4. Immunologia
8.5. Donació d’òrgans

9. Malalties hemato-oncològiques
9.1. Hematologia
9.2. Oncologia
9.3 Proves diagnòstiques específiques
9.4. Plans terapèutics
9.5. Transfusions de sang i hemoderivats

10. Malalties ginecològiques-obstètriques i pediàtriques
10.1. Malalties ginecològiques
10.2. Embaràs, part i puerperi
10.3. Atenció al nounat
10.4. Pediatria

11. Bloc quirúrgic i serveis de medicina intensiva
11.1. Cirurgia (Bloc quirúrgic)
11.2. Sedació i delirium
11.3. Dolor i analgèsia
11.4. Malalt crític
11.5. Unitat de cures intensives
11.6. Ventilació assistida

12. Projecte d’intervenció clínica
12.1. Característiques del procés assistencial

Presentació
Objectius
Destinataris
Quadre docent
Sortides professionals
Descomptes i beques
Presentació del màster
Vídeo de presentació