Reconeixement i Atenció d'Infermeria al Pacient Neurològic

TRUCAN'S al
+34 93 309 36 54
Dilluns a divendres de 9 a 19h
sol·licita
informació
Matricula't
Programa

1. Anatomofisiologia
1.1. Anatomia del sistema circulatori cerebral

2. Ictus. Generalitats
2.1. Epidemiologia
2.2. Etiologia de l’ictus i tractament preventiu
2.3. Fisiologia de l’ictus agut
2.4. Síndromes topogràfics
2.5. Tipus d’ictus: isquèmic, hemorràgic, AIT
2.6. HSA

3. Ictus. Opcions terapèutiques
3.1. Unitats d’ictus: monitorització intensiva
3.2. Cures en una unitat d’ictus
3.3. Tractament trombolític endovenós
3.4. Tractament endovascular
3.5. Opcions terapèutiques en l’ictus hemorràgic
3.6. Altres tractaments passada la fase aguda (rehabilitació, disfàgia, complicacions...)

4. Codi ictus
4.1. Recomanacions europees en l’atenció urgent de l’ictus
4.2. Recomanacions AHA 2015 en l’atenció de l’ictus agut
4.3. Cadena assistencial en l’ictus
4.4. Codi ictus prehospitalari; Codi ictus intrahospitalari
4.5. Cures durant el trasllat prehospitalari del pacient amb ictus agut
4.6. Transferència del pacient. Mètode IDEAS

5. Teleictus i Fibrionolisi
5.1. Funcionament dels sistemes de teleictus
5.2. Preparació i administració del tractament fibrionolític endovenós (rTPA)
5.3. Cures durant l’administració del rTPA
5.4. Preparació del pacient pel trasllat interhospitalari

6. Escala RACE
6.1. Disseny i validació de l’escala. Implementació en el sistema de codi Ictus de Catalunya
6.2. Objectius de l’escala RACE
6.3. Instruccions per l’avaluació de l’escala
6.4. Aplicació per dispositius mòbils APP Escala RACE
6.5. Valoració del pacient amb l’escala RACE

7. Convulsions
7.1. Generalitats
7.2. Primera crisi
7.3. Estatus epilèptic
7.4. Mesures generals

8. Cefalees, com a síndrome confusional
8.1. Generalitats
8.2. Cefalees primàries
8.3. Cefalees secundàries
8.4. Signes d’alarma
8.5. Maneig del pacient amb síndrome confusional
8.6. Agitació
8.7. Maneig del pacient agitat

Presentació
Objectius
Destinataris
Quadre docent
Descomptes i beques