Nutrició i Risc Cardiovascular

Programa

1. Metodologies transversals en nutrició i risc cardiovascular
1.1. Medicina basada en l’evidència: nivells d’evidència. Tipus d’estudis nutricionals en humans. Cerca bibliogràfica d’estudis nutricionals en humans
1.2. Metodologia en el maneig clínic. Valoració nutricional. Mesures antropomètriques

2. Obesitat. Control clínic des de l'alimentació
2.1. Definició i classificació de l’obesitat
2.2. Epidemiologia de l’obesitat
2.3. Fisiopatologia de l’obesitat. Causes, control de la ingesta, eix cervell-intestí. Factors endocrins de gana/sacietat. Paper del tracte gastrointestinal, del teixit adipós i d’altres òrgans involucrats en el metabolisme. Paper de l’obesitat en el desenvolupament de la malaltia cardiovascular
2.4. Estudis nutricionals en humans: obesitat
2.5. Nutrients i aliments amb efectes sobre el pes corporal, l'obesitat abdominal i la composició corporal
2.6. Recomanacions nutricionals per a la prevenció i el tractament del sobrepès i obesitat: infància, edat adulta i geriatria
2.7. Estratègies de planificació de menús per al pacient amb sobrepès i obesitat
2.8. Dietes hipocalòriques equilibrades i no equilibrades. Dietes miracle
2.9. Activitat física i obesitat
2.10. Prevenció a nivell comunitari. Polítiques i guies alimentaries i nutricionals

3. Dislipèmies. Control clínic des de l'alimentació
3.1. Definició i classificació de les dislipèmies. Guies de pràctica clínica de l’ICS
3.2. Epidemiologia de les dislipèmies
3.3. Fisiopatologia de les dislipèmies. Absorció dels lípids. Lipoproteïnes de distribució i HDL. Paper de les dislipèmies en el desenvolupament de la malaltia cardiovascular: arteriosclerosi
3.4. Estudis nutricionals en humans: dislipèmies
3.5. Nutrients i aliments amb efectes sobre el colesterol i els triglicèrids
3.6. Recomanacions nutricionals per a la prevenció i el tractament de les dislipèmies
3.7. Menús per al pacient dislipèmic
3.8. Activitat física i dislipèmia
3.9. Prevenció a nivell comunitari. Polítiques i guies alimentaries i nutricionals
3.10. Aliments funcionals i dislipèmies

4. Hipertensió. Control clínic des de l'alimentació
4.1. Definició i criteris clínics de la hipertensió. Guies de pràctica clínica de l’ICS
4.2. Epidemiologia de la hipertensió
4.3. Fisiopatologia de la hipertensió. Eix renina-angiotensina-aldosterona. Funció renal. Complicacions d’hipertensió
4.4. Estudis nutricionals en humans: hipertensió
4.5. Nutrients i aliments amb efectes sobre la pressió arterial
4.6. Recomanacions nutricionals per a la prevenció i el tractament de la hipertensió
4.7. Menús per al pacient hipertens
4.8. Activitat física i hipertensió
4.9. Prevenció a nivell comunitari. Polítiques i guies alimentaries i nutricionals


Alguns dels materials complementaris, recursos externs d’ús professional podran estar en anglès.

Presentació
Objectius
Destinataris
Descomptes i beques