Nutrició i Pacient Crònic

Programa

1. Introducció
1.1. Definició pacient crònic (PCC) i MACA
1.2. Concepte d’atenció a la cronicitat. Comunitat, sistema de salut i pràctica clínica
1.3. Recursos i polítiques comunitàries
1.4. De la malaltia crònica al pacient en situació de cronicitat
1.5. Prevalença i incidència

2. Desnutrició en el PCC

2.1. Vies de detecció i cribratge nutricional del PCC a nivell de primària/hospitalització
2.2. Variables sociodemogràfiques, variables de fragilitat, variables clíniques

3. Patologies implicades en la cronicitat i aspectes nutricionals
3.1. Pacient crònic amb problemes respiratoris
3.2. Pacient crònic amb problemes cardiològics
3.3. Atenció al pacient crònic amb afectació neurològica
3.4. Atenció al pacient crònic amb diabetis
3.5. Atenció al pacient crònic amb insuficiència renal

4. Fragilitat i cronicitat

5. Rol dels diferents professionals a l'atenció integral del PCC

6. Models d'atenció al PCC


Alguns dels materials complementaris, recursos externs d’ús professional podran estar en anglès.

Presentació
Objectius
Destinataris
Descomptes i beques