Expert en Prevenció i Intervenció del Bullying i Ciberbullying

TRUCAN'S al
+34 93 309 36 54
Dilluns a divendres de 9 a 19h
sol·licita
informació
Programa

1. Marc conceptual i normatiu del bullying i ciberbullying a l’àmbit educatiu
1.1. Principals textos legals que emmarquen el bullying i el ciberbullying
1.2. Concepte i principis per a l’acció educativa i la protecció dels drets de les persones menors d’edat
1.3. Principal terminologia, tipologies i àmbits d’interès
1.4. Acció educativa per a la presa de consciència dels efectes del bullying i el ciberbullying

2. Tipologies i característiques del bullying i el ciberbullying

2.1. Formes de bullying i ciberbullying: criteris d’identificació
2.2. Indicadors per identificar situacions de bullying i ciberbullying
2.3. Figures jurídiques relacionades amb el bullying i el ciberbullying
2.4. Normativa per a la prevenció i intervenció
2.5. Protocols d’intervenció
2.6. Pautes d’intervenció
2.7. Aspectes penals en el bullying i ciberbullying. Figures jurídiques

3. Marc organitzatiu d’una institució educativa

3.1. Elements clau del marc organitzatiu d’una institució educativa en relació a situacions d'assetjament i ciberassetjament escolar: agents interns en relació als agents externs
3.2. Circuits per a la detecció i la intervenció
3.3. Responsabilitats i funcions de cada agent en la seva intervenció

4. Recursos per a la detecció, prevenció i intervenció

4.1. Projecte educatiu, pla d’acció tutorial i projecte de convivència
4.2. Estructures de participació de la comunitat educativa
4.3. Elements preventius i programes de prevenció
4.4. La mediació
4.5. Les pràctiques restauratives
4.6. Materials pedagògics
4.7. Protocols (Catalunya i altres)

5. Experiències al món. Bones pràctiques. Tendències actuals

5.1. Anàlisi documental dels programes internacionals de referència sobre la prevenció de l'assetjament i el ciberassetjament
5.2. Estudi a través de diferents països del món que han desenvolupat institucionalment programes o protocols per tal de pal•liar la violència escolar
5.3. Anàlisi de sentències judicials d'àmbit internacional i de referència sobre assetjament i ciberassetjament

Presentació
Objectius
Destinataris
Quadre docent
Descomptes i beques
Jornada Prevenció del Bullying i Ciberbullying